fbpx

English below!

Ontwikkeling van de student buiten de faculteit

Extra curriculaire activiteiten 

Progressief Rechten acht het van zeer groot belang dat studenten ook naast hun studie de mogelijkheid krijgen zich verder te verdiepen en ontwikkelen. Volgens Progressief Rechten dient de zichtbaarheid en mogelijkheid van extra curriculaire activiteiten binnen de faculteit te worden vergroot.

Het belang van deeltijdopleidingen

Volgens Progressief Rechten is het afschaffen van de deeltijdopleidingen onterecht nu het de inclusiviteit onder studenten vermindert en de kansen ontneemt voor werkende studenten om zich te verdiepen in de rechtenstudie.  

Honoursvakken volgen op basis van motivatie 

Het volgen van enkele vakken uit het Honoursprogramma is niet mogelijk nu deze exclusief bedoeld zijn voor Honoursstudenten. Volgens Progressief Rechten dient hier verandering in te worden gebracht, studenten worden dan aangemoedigd zich te verbreden naast het algemene vakkenpakket en vindt er meer zelfontplooiing plaats.

Studentenwelzijn

Voldoende ondersteuning bij studievertraging

Progressief Rechten wil de faculteit erop attenderen dat er studenten zijn die mede door het corona-onderwijs van de afgelopen jaren en de verlenging van de zachte knip behoorlijk wat studievertraging hebben opgelopen. Deze studenten moeten niet uit het oog verloren worden. 

Zichtbaarheid vertrouwenspersonen

De faculteit zou de active bystander trainingen beter onder de aandacht kunnen brengen en ook hun eigen contactpersonen duidelijker zichtbaar moeten maken. Dit zodat er een actievere ondersteuning voor vertrouwenspersonen van studieverenigingen. 

Tentamentijden

Voor het welzijn van de student vindt Progressief Rechten het het beste om de tentamens op doordeweekse dagen van 08.30 tot 18.00 te plannen.

Onderwijskwaliteit

Balans in fysiek en online onderwijs

Progressief Rechten vindt dat de mogelijkheid tot het volgen van online colleges moet blijven bestaan. Het beleid waarbij hoorcolleges één week na het hoorcollege en de week voor het tentamen beschikbaar zijn, willen wij graag behouden.  

Niet alleen tentamens moeten het eindcijfer van een vak bepalen

Naast de theorie zijn praktische vaardigheden van groot belang voor de jurist in spe. Progressief Rechten wil meer praktijkcolleges, waar de student diens mondelinge- en schriftelijke vaardigheden aan kan scherpen.  

Tentameninzage op locatie voor heldere feedback

Progressief Rechten is van mening dat de vakdocenten een fysiek vragenuurtje moeten organiseren, waarbij studenten vragen kunnen stellen met betrekking tot de beoordeling. 

Flexstuderen en betalen per vak

Progressief Rechten pleit voor de mogelijkheid tot flexstuderen, voor studenten die hun laatste jaar nét niet hebben gehaald. Dit houdt in dat de student per niet gehaald vak betaald, in plaats van het volledige collegegeld.

  Transparante leeromgeving

  Duidelijke en snelle communicatie 

  Progressief Rechten is van mening dat de faculteit naar haar studenten toe altijd een transparante manier van communiceren moet garanderen.

  Heldere tentaminering 

  Het is essentieel om als student vroegtijdig te weten welke manier van tentamineren ze kunnen verwachten bij welk vak. 

  PowerPoint voorafgaand aan het college online beschikbaar

  Voor aanvang van ieder college moeten PowerPoints online beschikbaar zijn. Progressief Rechten wil ervoor zorgen dat er binnen de faculteit hierin een rechte lijn getrokken wordt. 

  Duidelijke informatie over financiële compensatie 

  Progressief Rechten pleit voor een grote zichtbaarheid van de mogelijkheden van financiële compensatie.

  Student development outside the faculty

  Extra curricular activities

  Progressief Rechten considers it important that students also have the opportunity to develop themselves outside of their study. Because of this, Progressief Rechten thinks that there should be more awareness and visibility from within the faculty of Law of the opportunity to do extra curricular activities. 

  The importance of offering parttime studies

  Progressief Rechten thinks it is unjustified to get rid of the parttime law studies. This decreases the inclusivity among students and also takes away opportunities for students that are already part of the working class, to combine work and study together. 

  Following Honours classes based on motivation

  For people past their first year, following Honours classes is not possible as of right now. The reason for this is because Honours classes are exclusive for Honours students. However, Progressief Rechten thinks that motivated non-Honours students should also be given the opportunity to follow certain deepening Honours classes. This encourages self-development outside of their regular curriculum.

  Student wellbeing

  Sufficient support with study-delays

  Progressief Rechten wants to bring under the attention of the faculty that there are plenty of students that are suffering from study-delays, partially because of lectures during the corona pandemic and the soft cut for master-students. These students should be not lost out of sight.

  Visibility of confidential persons

  The faculty should bring more attention to the active bystander trainings provided by the university. Moreover, there should be more clarification on which people can be contacted for confidential cases. 

  Examination times

  We think that it is important to plan exams on regular weekdays between 08.30 AM to 6 PM, this will be beneficial for the well-being for students.

  Quality of Education

  Balance in on-site and online classes

  Progressief Rechten thinks that it should stay possible to follow lectures online. We want to keep the policy to keep recorded lectures online one week after the lecture took place and the week prior to the exams.

  Final grades should not depend solely on a final exam

  Aside from being taught the theoretical side of law, practical skills are of great importance for the future legal advisor. Progressief Rechten advocates for more practicals, in which the student can work on his oral and written skills. 

  Exam viewings should take place on-site for clear feedback

  Progressief Rechten thinks that course teachers should organize a physical on-site Q&A in which students can ask questions with regard tot heir graded exams.  

  Flex-studying and paying per class

  Progressief Rechten argues in favor for flexible studying (‘flexstuderen’) for students that have not passed their final year. This means that the student that did not pass their year because of a single class or two, shouldn’t have to pay the full tuition fee.

  Transparent learning environment

  Clear and fast communication

  Progressief Rechten thinks that the faculty should always guarantee transparent communication towards her students.

  Clear examination

  It is essential to notify students early on what kind of examination they can expect for each class. 

  PowerPoint made available prior to the lecture

  Prior to each lecture, the PowerPoints should be available online. Progressief Rechten wants to make sure that the faculty is consistent in providing the PowerPoint slides beforehand. 

  Clear information about financial compensation

  Progressief Rechten pleads for providing more awareness of the possibility to get financial compensation and applying for grants.