Verkiezingsprogramma
Progressief Rechten is een medezeggenschapsvereniging die de studenten van de rechtenfaculteit vertegenwoordigt in de faculteitsraad. Onze vereniging en fractie bestaat, zoals de naam reeds doet vermoeden, uit een vooruitstrevende groep mensen die toegewijd zijn om de kwaliteit van de rechtenstudie hoog te houden.
Elke student verdient de beste faciliteiten, het beste onderwijs en een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt. Hieronder is het beleid voor het academisch jaar 2018-2019 te vinden. Wij zijn van mening dat voor iedereen het recht geldt om gehoord te worden in de faculteitsraad en daarom staan wij dan ook altijd open voor feedback. Bij vragen en/of opmerkingen kun je contact met ons opnemen via onze Facebook-pagina of via mail: fractie@progressiefrechten.nl
1. Employability
Goed voorbereid de arbeidsmarkt op is iets wat iedere student graag wil. Wij vinden het dan ook belangrijk dat er vanuit de faculteit zorg voor wordt gedragen dat wij als studenten de kans krijgen om hier de juiste vaardigheden en connecties voor op te doen. Wij willen de faculteit stimuleren om hier meer aandacht aan te besteden. Daarom streven wij ernaar om de student zoveel mogelijk te betrekken bij netwerkmogelijkheden en om deze in direct contact te brengen met bedrijven. In samenwerking met de faculteit en de studieverenigingen zullen wij er zorg voor dragen dat de student zijn netwerk kan opbouwen en een eerste stap in de arbeidsmarkt kan zetten.
3. Ontwikkeling van praktijkvaardigheden
Vanuit de studenten blijkt dat de behoefte aan het verbeteren en vergaren van praktische vaardigheden groot is. Ook vanuit het juridisch werkveld wordt er verwacht dat deze vaardigheden op peil zijn. Het is belangrijk dat studenten klaar worden gestoomd voor het juridische werkveld. Het aanbieden van mogelijkheden om praktische vaardigheden te ontwikkelen zal het curriculum verrijken. Denk hierbij aan het schrijven van dagvaardingen, pleitnota’s en memo’s. Ook het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden zoals onderhandelen, pleiten en mediation achten wij van groot belang.
2. Behoud van de hoge kwaliteit van het onderwijs
Er gaat niets boven Groningen. Dit geldt ook in grote mate voor de kwaliteit van het onderwijs op de rechtenfaculteit. PR streeft ernaar de kwaliteit van het onderwijs en de bijbehorende faciliteiten hoog te houden. Graag zien wij dat er wordt ingespeeld op de ontwikkelingen in de technologie en vereisten die op de arbeidsmarkt worden gesteld. Met behulp van samenwerking met opleidingscommissies, hopen wij te kunnen achterhalen waar de wensen en problemen in de betreffende studierichting liggen. Ons doel is om de bestaande programma’s, waar nodig, te verrijken zodat de student het hoogst haalbare uit zijn studie kan halen. De universiteit verlaten met een waardevol diploma is een wens van iedere student. Daar zullen wij dan ook zorg voor dragen.
4. Videocolleges
Flexibiliteit binnen de Faculteit Rechtsgeleerdheid is sinds jaar en dag een speerpunt voor ons. Online colleges zijn van groot belang om er voor te zorgen dat gemotiveerde studenten ook extra curriculaire activiteiten kunnen uitoefenen. Het uitbreiden van het aanbod van videocolleges en het vroegtijdig doch trapsgewijs beschikbaar stellen hiervan, stelt de student in de mogelijkheid zijn studietijd zelf in te plannen. Studeren op maat maakt het mogelijk om op eigen tempo door het lesmateriaal heen te gaan. Flexibel onderwijs kan leiden tot hogere resultaten en sluit aan op de wens van de student.
5. Zicht houden op vakken met een laag slagingspercentage
Vakken met een laag slagingspercentage en een hoog klachtpercentage verdienen aandacht. Soms is de stap om de betreffende vakgroep als student aan te spreken te groot. Wij vormen de schakel tussen student en docent door deze stap voor jou te nemen. Progressief Rechten pakt dit punt op door onder andere een voorbespreking te organiseren met de docenten van de vakken die in het verleden als struikelvakken werden ervaren. Vakevaluaties zijn een belangrijke bron van informatie voor het optimaliseren van vakken. Studenten die deze vakevaluaties hebben ingevuld verdienen duidelijkheid of er is ingespeeld op eerdere klachten. De student dient te weten wat er van hem of haar wordt verwacht. Wij zullen er zorg voor dragen dat de leerdoelen van deze struikelvakken duidelijk zijn.
6. Verduurzaming van de faculteit
Wij pleiten voor meer aandacht voor duurzaamheid binnen de faculteit. We streven naar een duurzame omgang met de middelen die studenten en docenten binnen de faculteit aangeboden krijgen. In het kader hiervan willen wij digitale beschikbaarheid van klappers. Daarnaast gaat Progressief Rechten zich inzetten voor het plaatsen van afvalbakken die afval scheiden mogelijk maken. Deze voorbeelden maken deel uit van een groter geheel. We zullen nader onderzoek uitvoeren op welke punten de faculteit nog ‘groener’ kan worden. Oftewel PR loopt niet weg van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om een actieve bijdrage aan verduurzaming te leveren.
7. De stem van de student in de faculteitsraad
De studenten binnen de faculteitsraad vertegenwoordigen de student. Zij dienen ervoor te zorgen dat alle wensen en behoeftes van de studenten in de raad zullen weerklinken. Om dit te bewerkstelligen zullen wij ervoor zorgen dat we op een eenvoudige en laagdrempelige manier voor de studenten te bereiken zijn. PR maakt zich sterk voor jou.