fbpx

Gelijke kansen

Extra curriculaire activiteiten 

Progressief Rechten acht het van zeer groot belang dat studenten ook naast hun studie de mogelijkheid krijgen zich verder te verdiepen en ontwikkelen. Volgens Progressief Rechten dient de zichtbaarheid en mogelijkheid van extra curriculaire activiteiten binnen de faculteit te worden vergroot.

Duidelijke informatie over financiële compensatie

Het bestaan van studiebeurzen als van andere vormen van compensatie zijn niet altijd kenbaar voor studenten. Nog te vaak horen studenten indirect over het bestaan van deze mogelijkheden. Progressief Rechten pleit voor een grotere zichtbaarheid van de mogelijkheden van financiële compensatie.

Publicatie van student-assistentschappen

Progressief Rechten pleit ervoor dat vacatures met betrekking tot student-assistentschappen faculteit breed op een uniforme wijze worden bekendgemaakt via Brightspace. Veel studenten hebben immers wel interesse en de bekwaamheid om een student-assistentschap te doen, maar vaak vissen zij achter
het net.

Studentenwelzijn

Voldoende ondersteuning bij studievertraging

Progressief Rechten vindt dat de faculteit haar zorg dient te dragen voor de studenten die studievertraging oplopen. Er zijn veel omstandigheden denkbaar waarin iemand vertraging op kan lopen. Wij zijn van mening dat goede begeleiding en maatwerk nodig is om zo de student op weg te kunnen helpen, vooral in moeilijkere tijden.

Zichtbaarheid vertrouwenspersonen

De faculteit zou de active bystander trainingen beter onder de aandacht kunnen brengen en ook hun eigen contactpersonen duidelijker zichtbaar moeten maken. Dit zodat er een actievere ondersteuning voor vertrouwenspersonen van studieverenigingen. 

Tentamentijden

Voor het welzijn van de student vindt Progressief Rechten het het beste om de tentamens op doordeweekse dagen van 08.30 tot 20.00 te plannen.

Onderwijskwaliteit

Weg met ‘no screen policy’

Bij sommige vakken is het verboden om gebruik te maken van laptops tijdens het college. Dit is de zogeheten ‘no screen policy’. Wij zijn van mening dat er veel verschillende manieren van studeren zijn en
dat een student vrij moet zijn om te kiezen welke manier voor hem het beste is.

Beschikbaarheid collegeopnames

Wij vinden het belangrijk dat studenten aanwezig zijn tijdens de colleges, dit willen wij blijven aanmoedigen. Echter, het online onderwijs heeft ook veel voordelen. Progressief Rechten vindt daarom dat de hoorcollege opnames een week van tevoren online moeten komen.

Tentameninzage op locatie voor heldere feedback

Progressief Rechten is van mening dat de vakdocenten een fysiek vragenuurtje moeten organiseren, waarbij studenten vragen kunnen stellen met betrekking tot de beoordeling. 

  Communicatie en transparantie 

  Powerpoint voorafgaand aan college beschikbaar

  Wij vinden het belangrijk dat voorafgaand aan ieder college, de PowerPoint slides al beschikbaar worden gemaakt. Studenten kunnen zo dan hun aantekeningen beter structureren en over het algemeen zich beter voorbereiden op het college.

  Standaardantwoorden verplicht communiceren

  Nog te vaak zien wij dat bij de inzage en bespreking van tentamens dat er bij bepaalde vakken geen standaardantwoorden worden gepubliceerd. Progressief Rechten pleit er dan ook voor om faculteitsbreed te verplichten tot het (schriftelijk) publiceren van standaardantwoorden bij de inzage van tentamens.

  Klapperprijzen in bedwang houden

  Bij veel vakken op de rechtenfaculteit is het verplicht om de voorgeschreven klapper aan te schaffen. De prijzen van deze klapper variëren echter en zijn soms ook erg hoog. Als Progressief Rechten pleiten wij voor standaard eerlijke prijzen voor de klappers.

   

  English below!

  Equal oppertunities

  Extra curricular activities

  Progressief Rechten considers it of utmost importance that students also have the opportunity to further deepen and develop themselves beyond their studies. The visibility and possibility of extra curricular activities within the faculty should be increased.

  Clear information about financial compensation

  The existence of scholarships as well as other forms of compensation are not always known to students. Too often students still hear indirectly about the existence of these opportunities. Progressive Law advocates for greater visibility of financial compensation opportunities.

  Publication of student assistantships

  Progressief Rechten advocates that vacancies relating to student assistantships be advertised faculty-wide in a uniform manner via Brightspace. After all, many students have the interest and ability to do a student assistantship, but often fish behind
  the net.

  Student wellbeing

  Sufficient support with study-delays

  Progressief Rechten believes that the faculty should take care of students who experience study delays. There are many conceivable circumstances in which a person may be delayed. We believe that proper guidance and individualized support is needed to help students on their way, especially in more difficult times..

  Visibility of confidential persons

  The faculty should bring more attention to the active bystander trainings provided by the university. Moreover, there should be more clarification on which people can be contacted for confidential cases. 

  Examination times

  We think that it is important to plan exams on regular weekdays between 08.30 AM to 8 PM, this will be beneficial for the well-being for students.

  Quality of Education

  Get rid of ‘no screen policy’

  Some courses prohibit the use of laptops during lecture. This is the so-called “no screen policy. We believe that there are many different ways of studying and that a student should be free to choose which way is best for them.

  Availability of lecture recordings

  We believe it is important for students to be present during lectures; we want to continue to encourage this. However, online education also has many advantages. Progressive Law therefore believes that lecture recordings should come online a week in advance.

  Exam viewings should take place on-site for clear feedback

  Progressief Rechten thinks that course teachers should organize a physical on-site Q&A in which students can ask questions with regard to their graded exams.  

  Communication and transparency 

  PowerPoint available prior to lecture

  We believe it is important that prior to each lecture, the PowerPoint slides are already made available. Students can then better structure their notes and generally prepare for the lecture.

  Mandatory communication of standard answers

  Too often we see that during the inspection and discussion of exams that for certain courses no standard answers are published. Progressive Law therefore advocates making it mandatory faculty-wide to publish standard answers when examinations are viewed.

  Clapper fees kept under control

  In many courses at the law faculty, it is mandatory to purchase the prescribed clapper. However, the prices of this clapper vary and are sometimes very high. As Progressief Rechten, we advocate for standard fair prices for the clappers.