fbpx
Verkiezingsprogramma
Progressief Rechten is een medezeggenschapsvereniging die de studenten van de rechtenfaculteit vertegenwoordigt in de faculteitsraad. Onze vereniging en fractie bestaat, zoals de naam reeds doet vermoeden, uit een vooruitstrevende groep mensen die toegewijd zijn om de kwaliteit van de rechtenstudie hoog te houden.

English below!

Goede overgang van online naar hybride onderwijs

1. Progressief Rechten wil zich het komende jaar inzetten voor meer fysiek onderwijs en niet alleen op kleine schaal in de vorm van werkgroepen; de faculteit moet ook de mogelijkheden onderzoeken om weer grotere hoorcolleges te laten plaatsvinden. Fysiek onderwijs draagt in grote mate bij aan de studiemotivatie, het plezier van het studeren en bovenal het studentenwelzijn.

2. Progressief Rechten staat voor meer maatwerk per student. Sommige studenten zijn niet altijd in staat om fysiek het onderwijs bij te wonen; behoudt dus de optie op online onderwijs! Zie ook: flexibilisering. 

3. Studenten die dat willen, moeten bij de relatief kleine vakken in staat zijn om het tentamen op locatie te maken. Hoewel we nog geen exact inzicht hebben in het verloop van het aankomend studiejaar, wil Progressief Rechten zich in ieder geval in gaan zetten voor meer fysieke tentamens. Een grote groep studenten merkt op dat ze op locatie veel beter in staat zijn om geconcentreerd een tentamen te maken, omdat een stille werkomgeving veel beter gegarandeerd is. Wij willen deze studenten die mogelijkheid dan ook bieden.

Flexibilisering 

1. Progressief Rechten wil dat de faculteit de mogelijkheid voor het betalen per vak of aantal EC’s uitgebreider gaat onderzoeken. Betalen per vak betekent flexibeler studeren voor de student. Voor de student die juist meer vakken volgt dan in een voltijdstudie heeft deze regeling geen gevolgen. Het maximum aan collegegeld blijft namelijk het wettelijke collegegeld en kan door extra vakken te volgen niet hoger uitvallen dan het wettelijke bedrag. 

2. Flexibel onderwijs betekent verder voor Progressief Rechten geen verplichte colleges. De verantwoordelijkheid voor het al dan niet volgen van colleges ligt bij de student zelf.

3. Het afgelopen studiejaar heeft laten zien dat online onderwijs veel voordelen kan hebben. Progressief Rechten vindt dan ook dat de mogelijkheid tot het volgen van online colleges moet blijven bestaan. Ook voor werkgroepen moet er een mogelijkheid zijn tot online onderwijs. Dit heeft grote voordelen voor een student die het zich niet altijd kan permitteren om een lange reis te maken voor een college of een student die het erg druk heeft door bijvoorbeeld een bijbaan, stage of mantelzorg. Opnames van de hoorcolleges moeten in ieder geval direct online beschikbaar zijn. Op deze manier hebben studenten veel meer ruimte om hun eigen tijd in te delen.

Onderwijskwaliteit

1. Progressief rechten vindt dat niet alleen tentamens bij ieder vak het eindcijfer moeten bepalen. De meeste vakken worden op dit moment getoetst door middel van het afleggen van een tentamen. Een schriftelijk tentamen komt echter niet in de buurt van de praktijk waar rechtenstudenten zich later in zullen bevinden. Naast de theorie zijn praktische vaardigheden van groot belang voor de jurist in spe. Progressief Rechten wil meer praktijkcolleges, waar jij jouw presentatievaardigheden aan kunt scherpen en waar dan ook de mondelinge behendigheid van de student centraal staat. 

2. Progressief Rechten vindt dat elk vak standaard geëvalueerd moet kunnen worden. Met het oog op transparantie moeten de resultaten ook zichtbaar zijn voor studenten. Door middel van de evaluaties heeft de faculteit een goede indicatie van wat goed werkt voor studenten en wat juist niet. Vakgroepen kunnen deze kennis dan ook met elkaar uitwisselen om zo de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. 

3. Progressief Rechten vindt dat, met name met het oog op online tentamens, een duidelijke motivering aanwezig moet zijn over het aantal toegekende punten. Op deze manier kunnen studenten tijdens de inzage beter en meer gerichte vragen stellen over hun beantwoording van een tentamenvraag. Studenten kunnen, anders dan gewoonlijk, online niet goed in gesprek met de docent over hun vragen. Daarom is een duidelijke motivering van de beoordeling van een tentamen cruciaal.

Studentenwelzijn voor, tijdens en na de pandemie

1. Progressief Rechten wil dat informatie over mentale gezondheid prominenter aanwezig is. Het is van belang dat op deze manier duidelijk wordt aangeven waar een student met problemen terecht kan, zodat er een betere zichtbaarheid is van bijvoorbeeld de optie om naar een studentenpsycholoog te gaan. 

2. De faculteit moet meer inzetten op duidelijke zichtbare aanspreekpunten en vertrouwenspersonen. Wanneer een student ergens mee zit moet hier niet omheen worden gedraaid, maar meteen actie kunnen worden ondernomen.

3. Progressief Rechten wil er voor zorgen dat er meer ondersteuning komt voor contactpersonen bij studieverenigingen, door middel van trainingen en voorlichtingen. Achter sommige vragen kunnen complexe problemen ten grondslag liggen, en hier heeft lang niet iedereen een pasklaar antwoord op.

Good transition from online to physical education

1. Progressief Rechten wants to commit to more physical education in the coming academic year. Not only on a smaller scale as in seminars but also for lectures. Which means our faculty needs to examine the possibilities for attending bigger lectures. Physical education makes a major contribution to study motivation, the pleasure of studying and above all student well-being.

2. Progressief Rechten stands for more customization per student. Some students are not always able to physically attend classes; so keep the option open for online education! See also: flexibilisation.

3. Students who wish to do so must be able to take their exam on location for the relatively small subjects. Although we do not yet have an exact insight into the course of the coming academic year, Progressief Rechten wants in any case to devote itself to more physical exams. A large group of students remarks that they are much better able to take a concentrated exam on location, because a quiet working environment is much better guaranteed. We want these students to be able to do so.

Flexibilisation

1. Progressief Rechten wants the faculty to research the option of paying per course or EC more extensively. Paying per course means more flexibility for students. Students who follow more than the prescribed amount of courses will not pay more than the maximum tuition fees. The maximum tuition fees will stay the legal amount of tuition fees we currently have. 

2. Furthermore, for Progressief Rechten flexibilisation of education means no mandatory seminars. The responsibility of attending seminars is a responsibility for students themself. 

3. The last year has shown that online education can have many benefits. Progressief Rechten thinks that the possibility to attend online courses should stay. This possibility should stay for seminars too. This has many benefits for the student who can’t always afford to make a long journey to attend a lecture or is busy due to a side job, internship or informal care. Recordings of lectures should be available online immediately. This provides students with a lot more possibilities to divide their own time. 

Educational quality

1. Progressief Rechten believes that not only exams should determine the final mark for each subject. Most courses are currently completed by taking an exam. However, a written exam does not come close to the legal practice that law students will find themselves in later. In addition to theoretical knowledge, practical skills are of great importance to the aspiring lawyer. Progressive Law wants more practical classes, where you can sharpen your presentation skills and where the student’s eloquence can be developed.

2. Progressief Rechten believes that every course should be able to be evaluated. For reasons of transparency, the results must also be visible to students. By means of the evaluations, the faculty has a good indication of what works well for students and what does not. Lecturers can therefore exchange this knowledge with each other in order to improve the quality of education.

3. Progressief Rechten believes that, especially for online exams, a clear motivation should be present regarding the number of points awarded. In this way, students can ask better and more specific questions about their answer to an exam question after an exam. Unlike usual, students are not able to talk to the teacher about their questions online. That is why a clear motivation for a graded exam is crucial.

Student welfare before, during and after the pandemic

1. Progressief Rechten wants information about mental health to be more prominent. It is important that it is clearly indicated where a student with mental problems can go, so that there is better visibility of, for example, the option to go to a student psychologist.

2. Of course, as a student you have to take many things into account during your studies. It is important for students to know that they are not alone in this. The faculty must therefore focus more on clearly visible confidential advisers. When a student struggles with for example mental health issues, this should not be avoided, but action must be taken immediately. For this it is very important that it is clear to everyone who a student or a contact person of a study association can turn to for help. The faculty must therefore provide this assistance to study associations as soon as possible.

3. Progressief Rechten wants to ensure that there is more support for confidential counselors at study associations by means of training courses and information sessions. Some questions may underlie complex problems, and not everyone has a ready-made answer to this.