Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Progressief Rechten 2017/2018

Sinds jaar en dag verdedigt Progressief Rechten de belangen van studenten rechtsgeleerdheid in de faculteitsraad. Ook het komende jaar is PR van plan zich weer volledig in te zetten voor een moderne vooruitstrevende faculteit. Elke rechtenstudent verdient namelijk een gedegen voorbereiding op de arbeidsmarkt en de beste studiefaciliteiten. Hieronder vinden jullie het beleid van de kandidaatsfractie voor het jaar 2017-2018. Voor vragen en/of opmerkingen kan er altijd gemaild worden naar fractie@progressiefrechten.nl

1. Meer aandacht voor praktijkvaardigheden

Wij willen meer aandacht voor presentatie- en schrijfvaardigheden binnen bestaande vakken. Op dit gebied is reeds een grote stap gemaakt met de introductie van het vak Legal English. Hier zijn wij erg trots op, maar wij zien nog meer ruimte voor verbetering. Progressief Rechten zet zich in voor een verdere uitbreiding van het vak Legal English. Zo kunnen studenten tijdens daarop aansluitende vakken de mogelijkheid krijgen om bijvoorbeeld een dagvaarding, een pleitnota of een memo te schrijven welke zij dan dienen te presenteren. Wij willen dat de student aan onze faculteit zo goed mogelijk voorbereid is om het werkveld te betreden.

2. Zicht houden op vakken met een laag slagingspercentage

Vakken met een laag slagingspercentage en een hoog klachtpercentage verdienen aandacht. Soms is de stap om de betreffende vakgroep als student aan te spreken te groot. Wij vormen de schakel tussen student en docent door deze stap voor jou te nemen. Als Progressief Rechten nemen wij deze stap door onder andere een voorbespreking te organiseren met de docenten van de vakken die in het verleden als struikelvakken werden ervaren. Daarnaast willen wij onderzoeken in hoeverre de resultaten van vakevaluaties gebruikt worden om de vakken te verbeteren. Zo wordt duidelijk of de lesmethode ook naar aanleiding van de eerdere klachten aangepast is. De student dient te weten wat er van hem of haar wordt verwacht. Wij zullen er zorg voor dragen dat de leerdoelen van deze struikelvakken duidelijk zijn.

3. Uitbreiding en verbetering mastervoorlichtingen

Mastervoorlichtingen dienen buiten de tentamenperiodes te worden aangeboden. Veel studenten hebben het als onprettig ervaren dat de data van de voorlichtingen binnen de tentamenperiodes vielen. Wij zijn van mening dat de masterkeuze op een afzonderlijk moment alle aandacht verdient. Daarom pleiten wij voor meer informatiemogelijkheden over de masterprogramma’s. Bovendien maken wij ons sterk voor kleinere groepen tijdens deze voorlichtingen, zodat er meer ruimte is voor individuele vragen. Het is van belang dat er een student aanwezig is die de richting momenteel volgt of heeft afgerond. Hiermee wordt een reëel beeld van de master gegeven, zodat iedereen in staat wordt gesteld om een weloverwogen keuze te maken.

4. Werkgroepen op maat

Werkgroepen moeten meer aansluiten op tentamens, zodat de student na het volgen van de werkgroepen écht voorbereid is. De manier waarop de stof wordt behandeld tijdens de werkgroepen, dient representatief te zijn voor het tentamen. Bovendien moet de persoon die voor de werkgroep staat over voldoende didactische vaardigheden beschikken om de werkgroepen op een goede manier te kunnen doceren. Ook maken wij ons sterk voor kleinere werkgroepen waar nodig. Zo is er meer aandacht voor het individu en meer ruimte voor actieve participatie.

5. Trapsgewijs beschikbaar stellen en uitbreiden aanbod video-hoorcolleges

Flexibilisering binnen de faculteit Rechtsgeleerdheid achten wij van groot belang. In het kader hiervan pleiten wij voor het trapsgewijs beschikbaar stellen van video-hoorcolleges. Wij willen dit bewerkstelligen door twee weken na het fysieke hoorcollege het videocollege beschikbaar te laten stellen. Zo kan de student zelf inplannen wanneer hij of zij het hoorcollege wil volgen. Studenten kunnen hierdoor eventuele achterstanden gemakkelijker inhalen en studeren op eigen tempo. Voor kleine vakken zijn vaak geen video-hoorcolleges beschikbaar, doordat deze vakken worden gegeven in lokalen waar geen videoapparatuur aanwezig is. Wij gaan hier verandering in brengen door met de faculteit in gesprek te gaan, zodat er bijvoorbeeld gezocht kan worden naar roostertechnische oplossingen. Zo bereiken we dat ook de kleinere vakken van deze mogelijkheden gebruik kunnen maken.

6. Verduurzaming binnen de faculteit Rechtsgeleerdheid

Wij pleiten voor meer aandacht voor duurzaamheid binnen de faculteit. We streven naar een duurzame omgang met de middelen die studenten en docenten binnen de faculteit aangeboden krijgen. In het kader hiervan willen wij digitale beschikbaarheid van klappers en waar mogelijk digitale tentamens, waardoor onnodig papiergebruik wordt voorkomen. Progressief Rechten gaat zich inzetten voor het plaatsen van afvalbakken die afval scheiden mogelijk maken. Hiermee neemt PR haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om een actieve bijdrage aan verduurzaming te leveren.